Privacy policy

AbbVie Online Privacy Beleid
Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld via websites die door of namens AbbVie Nederland B.V. worden aangeboden (AbbVie, samen met haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen worden in dit Privacy Policy "AbbVie" genoemd). De verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens, conform Wet Bescherming Persoonsgegevens, ligt bij AbbVie B.V., gevestigd aan de Wegalaan 9, 2132 JD, Hoofddorp, Nederland. Dit privacy beleid beschrijft ook het verzamelen van bepaalde andere (niet-persoonlijke) soorten informatie .
Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op websites die door of namens AbbVie worden aangeboden en die verwijzen naar dit privacy beleid ( aangeduid als " AbbVie Websites "). Het is niet van toepassing op websites van derden waarnaar AbbVie websites kunnen linken. Uw gebruik van AbbVie websites die verwijzen naar dit privacy beleid is onderworpen aan dit privacy beleid en aan de gebruikersvoorwaarden. U wordt verzocht dit privacy beleid te lezen voordat u AbbVie websites gebruikt of persoonsgegevens aan ons verstrekt. In geval van de registratie voor, het gebruik van of het verstrekken van persoonsgegevens via de AbbVie websites geeft u toestemming voor het gebruik zoals beschreven in dit privacy beleid.

Wat wordt hier verstaan onder "Persoonsgegevens"?
In navolging van de definitie in Wet Bescherming Persoonsgegevens, wordt onder "Persoonsgegevens" verstaan die informatie die u identificeert of redelijkerwijs kan worden gebruikt om u te identificeren, die wordt verstrekt aan en/of verzameld door of namens AbbVie en wordt opgeslagen in een direct toegankelijk formaat. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, uw adres, uw e-mailadres en telefoonnummer.
"Gevoelige gegevens" betreffen extra gevoelige persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld uw etnische afkomst of uw medische gegevens.

Met welk doel verwerkt AbbVie persoonsgegevens?
AbbVie verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, gebruikers van de AbbVie-websites en leveranciers voor de doeleinden als beschreven in deze privacy policy.

AbbVie neemt uw privacy zeer serieus
AbbVie maakt gebruik van derde partijen ("AbbVie dienstverleners") om ons te helpen diensten van hoge kwaliteit te leveren. AbbVie kan bijvoorbeeld een derde inhuren voor het beheer van de AbbVie websites. Dit kan betekenen dat deze door AbbVie ingeschakelde derden namens AbbVie uw persoonsgegevens verzamelen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u zich aanmeldt voor een AbbVie website en u verzocht wordt een e-mailadres op te geven; in dit geval is kan het een derde partij zijn die uw aanmelding verwerkt.

Conform bedrijfsbeleid van AbbVie worden de door haar ingeschakelde derden gedragen uw persoonlijke informatie niet te delen met AbbVie, tenzij de informatie is geanonimiseerd (zodat we uw naam niet kunnen zien) of als AbbVie een goede reden heeft om direct toegang tot uw persoonsgegevens te verkrijgen (bijvoorbeeld indien de wet dat vereist of om uw veiligheid en het welzijn of dat van anderen te waarborgen). Door er voor te zorgen dat de door AbbVie ingeschakelde derden uw informatie niet onnodig delen met AbbVie, wordt uw privacy beschermd. Dit is onderdeel van AbbVie' s "privacy by design" filosofie.

AbbVie heeft bij de inzameling en verwerking van uw persoonsgegevens door middel van derden een verantwoordelijkheid jegens u, en daarom worden op basis van dit privacy beleid bepaalde rechten toegekend aan AbbVie, en toezeggingen gedaan richting u, ook in het geval dat AbbVie het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens delegeert aan een derde partij. Met deze door AbbVie ingeschakelde derden zijn afspraken gemaakt over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Verwerking door deze derden gebeurt alleen in overeenstemming met onze instructies, dit privacy beleid en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Welke informatie wordt verzameld ?
De volgende soorten persoonsgegevens kunnen verzameld worden:
Door u verstrekte Persoonsgegevens: dit betreft persoonlijke informatie die u op AbbVie websites in (open) data velden invoert of anderszins verstrekt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u uw naam, adres, e-mailadres en/of andere informatie verstrekt om informatie over diverse onderwerpen te ontvangen, te registreren voor programma's, contact op te nemen met de klantenservice of deel te nemen aan enquêtes. Om uw privacy beter te beschermen, adviseren wij u om geen informatie te verstrekken die niet specifiek wordt gevraagd.

Persoonsgegevens uit andere bronnen: dit betreft persoonlijke informatie over u die is verkregen van andere personen, zoals uw zorgverlener (bijvoorbeeld uw arts of verpleegkundige) als zij gebruik maken van AbbVie' s websites in verband met zorg die zij aan u bieden. AbbVie kan uw persoonsgegevens ook ontvangen als u gebruik maakt van een van de andere websites die wij aanbieden of van andere diensten die wij leveren. Indien gewenst kunnen wij u voorzien van meer informatie over gegevens van u waarover wij beschikken. Voor meer details , zie hieronder.

Passieve verzameling van technische en Web Browsing Informatie: via de AbbVie websites kan informatie over uw bezoeken aan AbbVie websites worden verzameld zonder dat u actief dergelijke informatie verstrekt. Zie hiervoor ons Cookie Beleid.

Worden "gevoelige" persoonsgegevens verzameld?
Bepaalde persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld, zoals aan gezondheid gerelateerde informatie, welke kan worden aangemerkt als "Gevoelige gegevens" zoals hierboven beschreven. AbbVie zal voor de verzameling, bescherming en verwerking van dergelijke gegevens extra maatregelen nemen, conform de wettelijke vereisten.

Hoe zal de persoonlijke informatie die ik heb verstrekt worden gebruikt?
Uw persoonsgegevens (verzameld via uzelf of via andere bronnen) kunnen worden gebruikt om:

  • Onze verplichtingen voortvloeiend uit een tussen u en AbbVie gesloten overeenkomst uit te voeren en om u te voorzien van de informatie, producten en diensten die u heeft aangevraagd bij AbbVie;
  • U te informeren over wijzigingen in deze diensten ;
  • Ervoor te zorgen dat de content van AbbVie websites op de meest effectieve wijze voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd;
  • U de mogelijkheid te bieden om informatie te ontvangen over de diensten en producten van AbbVie en om u uit te nodigen om deel te nemen aan enquêtes over onze diensten, op voorwaarde dat u ons heeft bevestigd dat wij contact met u voor dergelijke doeleinden kunnen opnemen; en
  • U informatie aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de aan u voorgeschreven AbbVie producten, klinische onderzoeken, mogelijkheden voor marktonderzoek en andere diensten met diverse communicatiemiddelen, zoals schriftelijke communicatie, e -mail , direct mail en/of telefoon. Als u een reeds bestaande gebruiker bent van de AbbVie websites, zullen we alleen contact met u opnemen via elektronische weg (e-mail of SMS) met informatie over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met het onderwerp van een eerdere verkoop of onderhandelingen. Als u een nieuwe gebruiker bent en waar we toestaan dat geselecteerde derden uw gegevens gebruiken, zullen wij (of zij) alleen contact met u opnemen via elektronische weg als u hiervoor toestemming hebt gegeven. Als u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken, of dat wij uw gegevens doorgeven aan derden voor marketingdoeleinden, verzoeken wij u ons daarover te informeren.

AbbVie kan ook uw persoonsgegevens anonimiseren en deze geanonimiseerde gegevens gebruiken voor het verbeteren, ontwikkelen en evalueren van de website en van producten, diensten, materialen, programma's en de behandeling met betrekking tot uw aandoening, maar ook voor onderzoek naar gezondheids-economische effecten en marktonderzoek. Zo kunnen we geanonimiseerde gegevens gebruiken om het beste moment te vinden om patiënt medicatie herinneringen te versturen, interactie tussen gebruikers van AbbVie websites met een bepaald profiel vast te leggen, te onderzoeken hoe (geanonimiseerde) gebruikers over het algemeen denken over bepaalde functies, te onderzoeken of bepaalde groepen patiënten voortijdig stoppen met bepaalde behandelingen en waarom, organisaties in de gezondheidszorg met real-world metrics te informeren over hoe een bepaalde behandeling of dienst in het algemeen wordt gebruikt door patiënten, etc. Geaggregeerde en geanonimiseerde informatie. Dergelijke gegevens kunnen bijvoorbeeld beschikbaar worden gesteld aan Qualcomm Life, Inc. voor deze doeleinden.

Zullen persoonsgegevens die ik verstrek op een AbbVie website worden gecombineerd met andere persoonlijke informatie over mij?
Persoonsgegevens die u op een AbbVie website heeft verstrekt, kunnen worden gecombineerd of geconsolideerd met persoonlijke informatie van één of meer klanten die AbbVie websites gebruiken. In het bijzonder kan dergelijke informatie geanonimiseerd worden en vervolgens worden gebruikt om ons te helpen AbbVie websites en AbbVie producten te verbeteren, om onderzoeksactiviteiten te verbeteren en om andere zakelijke functionaliteiten mogelijk te maken.

Welke zeggenschap heb ik over hoe mijn persoonsgegevens worden gebruikt of worden verzameld?
U kunt de hoeveelheid en soort persoonsgegevens die worden verzameld beperken door ervoor te kiezen om geen persoonsgegevens op formulieren of gegevensvelden op AbbVie websites in te voeren. Sommige van onze online diensten kunnen echter alleen aan u worden verleend als u de juiste persoonlijke informatie verstrekt. Andere delen van AbbVie Websites kunnen u verzoeken of u al dan niet opgenomen wenst te worden in onze database om benaderd te kunnen worden voor diensten die voor u van belang kunnen zijn. Bovendien heeft u onder de vigerende wet- en regelgeving mogelijk het recht op toegang, rectificatie en/of blokkeren van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem in dat geval contact met ons op via de contactgegevens in dit privacy beleid.

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?
AbbVie kan uw persoonsgegevens met de hierna genoemde partijendelen.

Partners.
AbbVie kan uw persoonsgegevens delen met haar dochterondernemingen, andere aan AbbVie gelieerde ondernemingen, haar uiteindelijke moederonderneming en diens andere dochterondernemingen.

Derden Business Partners.
AbbVie kan uw persoonsgegevens delen met derden met wie AbbVie gezamenlijk marketing, programma's of andere activiteiten uitvoert.

AbbVie Service Providers.
Zoals hierboven beschreven, kan AbbVie derden, zoals service providers gebruiken om zakelijke activiteiten uit te voeren voor AbbVie. Als AbbVie dienstverleners uw persoonsgegevens verzamelen namens AbbVie of als uw persoonsgegevens worden verstrekt aan AbbVie dienstverleners als onderdeel van onze zakelijke activiteiten, zal AbbVie deze dienstverleners te verplichten om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te houden en deze alleen te gebruiken om activiteiten uit te voeren voor AbbVie.

Derde partijen in geval vereist vanwege wet- en regelgeving of indien noodzakelijk zijn ter bescherming van onze diensten.
AbbVie of AbbVie dienstverleners kunnen in de volgende omstandigheden uw persoonsgegevens bekendmaken:

  • indien dit vereist is in een gerechtelijke procedure of in geval van een verzoek om informatie of medewerking van de overheid of vergelijkbare autoriteiten;
  • wanneer de wet dat voorschrijft;
  • om fraude te voorkomen of om te verzekeren dat onze gebruikersvoorwaarden en andere overeenkomsten van toepassing zijn;
  • om de rechten, het eigendom of de veiligheid van AbbVie of een van onze gelieerde ondernemingen, zakelijke partners, klanten, werknemers of anderen te beschermen.

Andere partijen in verband met een bedrijfstransactie.
Voor zover wettelijk toegestaan, kan AbbVie uw persoonlijke gegevens aan de potentiële (of feitelijke) verkoper of koper van een bedrijf of activa, openbaar maken, bijvoorbeeld in geval van een fusie, een faillissement, reorganisatie of liquidatie. Als AbbVie, of nagenoeg alle van haar activa worden overgenomen door een derde partij, zullen de door haar gehouden persoonsgegevens over haar klanten tot één van de over te dragen activa behoren, met inachtneming van de van toepassing zijnde wetgeving.

Andere partijen met uw toestemming.
In aanvulling op de in dit privacy beleid beschreven situaties waarop persoonsgegevens met derden kunnen worden gedeeld , kan AbbVie persoonsgegevens delen met derden als u hiervoor toestemming heeft gegeven of u een verzoek doet voor een dergelijke gegevensuitwisseling.

Op welke wijze worden mijn persoonsgegevens veilig bewaard?
AbbVie beschikt over procedures, processen en contracten om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd en worden behandeld in overeenstemming met dit privacy beleid .

Het is AbbVie' s beleid om elke website via welke persoonsgegevens worden verwerkt te beveiligen. Echter de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens die via het internet worden verstrekt kunnen niet worden gegarandeerd. Wij raden u aan om voorzichtig te zijn bij het verstrekken van persoonsgegevens via internet, in het bijzonder als het gaat om informatie met betrekking tot uw gezondheid. AbbVie kan niet garanderen dat onbevoegde derden geen toegang tot uw persoonsgegevens zullen krijgen. Daarom raden wij u aan om voordat u persoonsgegevens via AbbVie websites verstrekt, de voordelen en de risico's tegen elkaar af te wegen. Daarnaast kunnen AbbVie websites die vallen onder dit privacy beleid een link bevatten naar een website die niet wordt gecontroleerd door AbbVie of niet is onderworpen aan het privacy beleid van AbbVie. Wij adviseren u het privacy beleid van dergelijke websites van derden te lezen alvorens persoonsgegevens aan hen te verstrekken.

Worden persoonsgegevens verstrekt aan het buitenland?
AbbVie en derden met wie AbbVie gegevens deelt kunnen uw persoonsgegevens verzamelen, overdragen, opslaan en verwerken in het buitenland, voor zover dit in overeenstemming is met dit privacy beleid. De bescherming van persoonsgegevens en andere wetten van de landen waarnaar uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen zijn mogelijk niet zo uitgebreid als die in uw land.

Hoe beschermt AbbVie de privacy van kinderen?
AbbVie verwerkt geen persoonsgegevens van kinderen op AbbVie websites, voor zover bekend is dat dit informatie over kinderen betreft (wij definiëren "kinderen" als minderjarigen jonger dan 18 jaar). Als u een ouder bent en ontdekt dat uw kind ons heeft voorzien van persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via een van de hierna genoemde methoden. Wij zullen dan samen met u proberen dit op te lossen.

Hoe kan ik persoonsgegevens corrigeren of verwijderen uit de huidige databestanden?
U kunt AbbVie verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen uit haar huidige administratie of om wijzigingen in uw persoonsgegevens door te voeren. U wordt verzocht AbbVie te informeren over uw wensen door contact op te nemen op een van onderstaande wijzen. Voor administratieve of andere zakelijke doeleinden kunnen we (bepaalde delen van) uw persoonsgegevens behouden. Het is ook mogelijk dat AbbVie wettelijk verplicht is om bepaalde informatie die persoonsgegevens bevatten te bewaren.

Hoe kan ik contact opnemen met AbbVie?
Als u vragen heeft over het gebruik, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens of als u zich wilt afmelden voor toekomstige communicatie vanuit een AbbVie bedrijf of een bepaald AbbVie programma , kunt u contact opnemen met AbbVie door te klikken op de link "Contact" op de website die u bezoekt. Als alternatief kunt u AbbVie schriftelijk benaderen. U kunt uw post sturen naar: de Data Privacy Officer, Wegalaan 9 , 2132 JD Hoofddorp , Nederland. AbbVie is telefonisch bereikbaar op nummer : + 31 88 32 22 843.

U wordt verzocht in alle communicatie naar AbbVie het e-mail adres dat u heeft gebruikt voor registratie (indien van toepassing) te vermelden, evenals het adres van de betreffende website of het specifieke AbbVie programma waaraan u uw persoonsgegevens heeft verstrekt, en een gedetailleerde toelichting op uw verzoek.
Als u inzage wilt in uw persoonsgegevens, deze wilt verwijderen, wijzigen of corrigeren en contact met ons opneemt via e-mail, zorg er dan voor dat er bij het kopje onderwerp van de e-mail "Verzoek tot verwijderen" of
"Verzoek tot wijziging / correctie" wordt vermeld . We zullen ons best doen om tijdig te reageren op alle redelijke verzoeken.

Hoe weet ik of AbbVie dit beleid heeft aangepast?
Zonder afbreuk te doen aan uw wettelijke rechten, behoudt AbbVie zich het recht voor om dit privacy beleid zonder voorafgaande kennisgeving te kunnen wijzigen. Uw gebruik van de AbbVie websites nadat wijzigingen zijn doorgevoerd wordt beschouwd als een acceptatie van de gewijzigde regels.

Voorleesvideo